سایت کامپیوتر

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان

یکی از معیارهای مدارس پژوهش محور و کیفیت گرا دستیابی به سواد فناورانه و داشتن مهارت فراگیران در استفاده از اطلاعات روز دنیا از طریق سایت های متنوع اطلاعاتی ، اینترنت و ... می باشد. بر این اساس با تجهیز سایت رایانه و آموزش دانش آموزان جهت استفاده های مفید از این امکان جزء باورها و دغدغه های مدرسه بنیان است. سایت کامپیوتر یكی از ویژگی های سیستم های آموزشی پیشرو استفاده از تكنولوژی آموزشی و در بعدی فراتر تأكید بربعد عملی آموزش است. چنین برداشت مترقی از آموزش باعث می شود تا معماری یك مدرسه طرح و نقشه متفاوتی را پیش رو بگذارد.