شورای دانش آموزی

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان

شورای دانش آموزی آمادگی و دبستان پسرانه غیر دولتی بنیان را، مجموعه ای از دانش آموزان ساعی و توانمند، تشكيل داده است.